Chuyển tới nội dung

Kiểm toán CNTT và Những lưu ý quan trọng trong giai đoạn chuyển đổi số

Kiểm toán CNTT và Những lưu ý quan trọng trong giai đoạn chuyển đổi số
Khoá học: Kiểm toán CNTT và Những lưu ý quan trọng trong giai đoạn chuyển đổi số.

Thời lượng: 12 giờ
Địa điểm:
Ngày khai giảng: 09/09/2021
Gói học phí: 1.900.000
VND
Yêu cầu tư vấn
Đăng ký ngay

Thông tin của bạn

Đăng ký


 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC: 
Phần 1: Tổng quan về kiểm toán nội bộ CNTT; 
• Giới thiệu về kiểm toán nội bộ CNTT
• Tiêu chuẩn và hướng dẫn kiểm toán CNTT
• Phương pháp luận kiểm toán CNTT
• Use cases
Phần 2: Rủi ro hoạt động CNTT
• Xác định, phân loại và đánh giá rủi ro CNTT và các kiểm soát phổ biến
• Các Luật định, thông tư về Tuân thủ An toàn thông tin trong doanh nghiệp cần lưu ý
• Use cases
Phần 3: Quy trình kiểm toán nội bộ CNTT
• Quy trình kiểm toán CNTT
• Phương pháp & Kỹ thuật kiểm toán CNTT;
• Các công cụ kiểm toán, ma trận rủi ro CNTT phổ biến;
• Hướng dẫn ghi nhận & lập báo cáo kiểm toán CNTT;
• Use cases
Phần 4: Nhưng lưu ý về Kiểm toán CNTT trong giai đoạn chuyển đổi số
Phần 5: Thực hành & kỹ thuật thi CISA
• Giới thiệu về tổ chức ISACA và chứng chỉ CISA
Thông tin và hướng dẫncác kỹ thuật luyện thi Chứng chỉ Kiểm toán CNTT Quốc tế (CISA) 

 

1. Cung cấp kiến thức tổng quan về rủi ro CNTT, tập trung vào rủi ro tuân thủ dựa trên các Luật, thông tư, nghị định liên quan đến Tuân thủ An toàn thông tin trong doanh nghiệp
2. Cung cấp kiến thức về các thủ tục, quy trình kiểm toán CNTT
3. Cung cấp phương pháp, kỹ thuật kiểm toán CNTT
4. Cung cấp tài liệu hướng dẫn, công cụ, kỹ thuật và ma trận rủi ro CNTT phổ biến.
5. Ghi nhận và lập báo cáo kiểm toán
6. Cung cấp thông tin, hướng dẫn chuẩn bị cho bài thi chứng chỉ Kiểm toán CNTT Quốc tế  (CISA)

1. Nhân sự làm việc trong bộ phận Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán CNTT, Quản trị rủi ro, Tuân thủ – Pháp chế, bộ phận tuân thủ, an ninh thông tin (Phòng IT) 
2. Nhân sự lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Rủi ro, Kiểm toán nội bộ…muốn tìm hiểu thêm về Kiểm toán CNTT và quản trị rủi ro doanh nghiệp.