Chuyển tới nội dung
Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)

Hiện nay tại Việt nam, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đang được áp dụng theo...
Chuyển đổi Báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

Chuyển đổi Báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Quyết định phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực Báo cáo...