Chuyển tới nội dung

Phương pháp xây dựng Hệ thống BSC - KPI

Phương pháp xây dựng Hệ thống BSC - KPI

Thời lượng: 12 giờ
Địa điểm:
Ngày khai giảng: 20/03/2021
Gói học phí: 3.500.000
VND
Yêu cầu tư vấn
Đăng ký ngay

Thông tin của bạn

Đăng ký

Ứng dụng BSC & KPI trong quản lý giúp doanh nghiệp dễ dàng đánh giá năng lực nhân viên và xác định các kỹ năng thiếu sót của họ, từ đó các doanh nghiệp có thể xây dựng được chương trình đào tạo và phát triển nhân viên phù hợp.

Khoá học "Phương pháp Xây dựng Hệ thống BSC - KPI" tại viện đào tạo TopTrain được biên soạn từ giáo trình quốc tế, bao gồm lý thuyết và các trường hợp ví dụ thực tiễn, do giảng viên là các Giám đốc Nhân sự chuyên trách giảng dạy. Bao gồm những nội dung sau đây: 

 • Phần 1: Phương pháp xây dựng hệ thống BSC - KPI
 • Phần 2: Phương pháp xây dựng hệ thống BSC-KPI
 • Phần 3: Xác định tiêu chí chủ yếu dành cho KPIs cá nhân
 • Phần 4: Xây dựng hệ thống đánh giá BSC-KPI
 • Phần 5: Thực hành xây dựng hệ thống BSC-KPI

BSC (Viết tắt từ tiếng Anh: Balance Score Cards) thẻ bảng điểm cân bằng, là một hệ thống quản lý (chứ không chỉ là một hệ thống đo lường) giúp cho tổ chức xác định rõ tầm nhìn và chiến lược và chuyển chúng thành hành động. Nó cung cấp các thông tin phản hồi cả về các quá trình kinh doanh nội bộ và các kết quả để cải tiến liên tục các kết quả và hiệu quả về mặt chiến lược.

KPI (Viết tắt từ tiếng Anh: Key Performance Indicator) có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc. Thông thường mỗi chức danh sẽ có bản mô tả công việc hoặc kế hoạch làm việc hàng tháng. Nhà quản lý sẽ áp dụng các chỉ số để đánh giá hiệu quả của chức danh đó. Dựa trên việc hoàn thành KPI, công ty sẽ có các chế độ thưởng phạt cho từng cá nhân.

Sau khi hoàn thành khoá học "Phương pháp Xây dựng Hệ thống BSC - KPI) học viên sẽ có thể thực hiện được những kỹ năng sau:

 • Xây dựng được bản đồ chiến lược của công ty dựa trên việc xây dựng mục tiêu cho từng phòng ban, phân bổ chỉ tiêu tới từng cá nhân;
 • Xây dựng được các tiêu chí về phẩm chất, thái độ, hành vi;
 • Xây dựng vthang điểm (đề xuất tỷ lệ trọng số) dành cho cá nhân hoặc theo các nhóm tiêu chí;
 • Hiểu biết về các biểu mẫu và cách sử dụng trong hệ thống BSC - KPI
 • Có bộ công cụ tài liệu cần thiết để hỗ trợ quá trình triển khai;
 • Thành viên Ban Giám đốc;
 • Cán bộ quản lý trung và cao cấp;
 • Cán bộ phòng Kế hoạch, Quản lý nhân sự;
 • Cá nhân/ nhóm được giao nhiệm vụ thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp;
 • Những ai quan tâm đến cân bằng mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc;