Chuyển tới nội dung

Khóa học: Các Chuẩn mực Báo cáo Quốc Tế IFRS - Cấp độ 1

Khóa học: Các Chuẩn mực Báo cáo Quốc Tế IFRS - Cấp độ 1
Trong điều kiện Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới hiện nay, với nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới song phương và đa phương, việc áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS là yêu cầu bắt buộc của sân chơi toàn cầu.

Thời lượng: 36 giờ
Địa điểm:
Ngày khai giảng: 23/10/2021
Gói học phí: 4.500.000
VND
Yêu cầu tư vấn
Đăng ký ngay

Thông tin của bạn

Đăng ký

IFRS đã trở thành ngôn ngữ kế toán chung phổ biến nhất trên toàn cầu, giúp cho các BCTC được trình bày nhất quán, minh bạch, tin cậy và dễ dàng so sánh với nhau không phân biệt lĩnh vực, quốc gia hay vùng lãnh thổ. Kết quả thống kê của IFRS.org chỉ ra rằng đến nay có 166 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát đã bắt buộc sử dụng chuẩn mực IFRS. Các quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại đã cho phép hoặc đang có lộ trình triển khai áp dụng IFRS.

Tại Việt Nam, việc triển khai áp dụng IFRS bắt đầu bằng dấu mốc ngày 6/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC Phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam. Với lộ trình áp dụng tự nguyện từ năm 2022 đến hết năm 2025; sau năm 2025 là giai đoạn bắt buộc. Áp dụng chuẩn mực quốc tế IFRS đem lại nhiều lợi ích rõ ràng, trong đó phải kể đến việc giúp nâng cao tính minh bạch, xóa bỏ các rào cản về chuẩn mực tài chính kế toán và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI, yếu tố có vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển tăng trưởng GDP của Việt Nam.

Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải chuyển đổi từ Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS sang IFRS trước khi điều này được bắt buộc áp dụng. Tuy nhiên việc triển khai áp dụng IFRS không phải là việc đơn giản. Hiện nay Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS có 26 chuẩn mực, trong khi IFRS bao gồm hơn 40 chuẩn mực. Vì vậy đang có một sự khác biệt rất lớn giữa VAS và IFRS, không những thế các chuẩn mực IFRS khá phức tạp và có sự cập nhật thường xuyên. Trong khi đó, đội ngũ lao động chuyên ngành tài chính kế toán có kinh nghiệm áp dụng IFRS hay đủ trình độ ngoại ngữ để hiểu thấu đáo về các chuẩn mực quốc tế này tại Việt Nam lại không nhiều, dẫn đến việc đào tạo nhân sự có kiến thức, kỹ năng và am hiểu IFRS trở nên một nhu cầu cấp thiết.

Trước nhu cầu đó, Viện Đào tạo Toptrain tổ chức khóa học trực tuyến Cập nhật các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS dành cho nhân sự ngành kế toán- tài chính- kiểm toán, đặc biệt phù hợp với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC:  

Phần 1: CÁC CHUAN MỰC CHUNG  

Khung khái niệm 

IAS 1: Trình bày báo cáo tài chính 

Phần 2: TÀI SẢN DÀI HẠN 

IAS 16: Máy móc, thiết bị, nhà xưởng 

IAS 38: Tài sản cố định vô hình 

IAS 40: Bất động sản đầu tư 

IAS 20: Kế toán và trình bày các khoản tài trợ và trợ cấp chính phủ 

IAS 23: Chi phí đi vay 

IAS 36: Giảm giá trị tài sản 

IFRS 5: Tài sản dài hạn giữ để bán và hoạt động bị ngừng lại  

Phần 3: DOANH THU VÀ CHI PHÍ 

IFRS 15: Doanh thu từ các hợp đồng với khách hang 

IAS 37: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tang 

IAS 2: Hàng tồn kho 

 

  • Hiểu được cách thức áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trên toàn.
  • Kiểm tra các yêu cầu cơ bản của IFRS đổi với từng chuẩn mực
  • Thông thạo các yêu cầu cơ bản của IFRS trên cơ sở từng chuẩn mực để lập BCTC theo chuẩn mực BCTC quốc tế

Kế toán viên, kế toán trưởng 

Kiểm toán viên 

Chuyên viên phân tích tài chính 

Giám đốc, trưởng bộ phận kế toán, kiểm toán, tài chính 

Đặc biệt là các đối tượng tại các công ty nước ngoài, hợp tác nước ngoài và các đối tượng khác có quan tâm.