Chuyển tới nội dung

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - Cấp độ Chuyên sâu

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - Cấp độ Chuyên sâu

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - Cấp độ Chuyên sâu
Kế toán Quản trị (KTQT) là một nhánh mới của ngành kế toán, được ra đời trong khoảng 20 năm trở lại đây và đang trở thành xu thế mới của kế toán hiện đại. KTQT là quy trình cuối cùng trong ban kế toán, là bộ phận đề xuất chiến lược cho ban lãnh đạo công ty dựa trên những số liệu của kế toán tài chính và trên những yếu tố có lợi nhất cho công ty.

Thời lượng: 16 giờ
Gói học phí: 3.500.000
VND
Yêu cầu tư vấn
Đăng ký ngay

Thông tin của bạn

Đăng ký

NỘI DUNG KHOÁ HỌC: 

Phần 1: TỔNG QUAN VỀ CHI PHÍ 

 • Khái niệm sử dụng trong kế toán chi phí và tính giá thành
 • Phân loại chi phí
 • Cách ứng xử chi phí

Phần 2: Kế toán và quản lý hang tồn kho

 • Xác định chi phí trực tiếp và gián tiếp
 • Kế toán chi phí nguyên vật liệu
 • Định giá hang tồn kho
 • Quản lý hang tồn kho

Phần 3: Kế toán và quản lý chi phí nhân công

 • Chi phí nhân công trực tiếp và gián tiếp
 • Các hình thức trả lương, tiền công
 • Đo lường năng suất lao động
 • Hạch toán chi phí nhân công

Phần 4: Kế toán và phân bổ chi phí sản xuất chung

 • Khái niệm về chi phí chung trong doanh nghiệp
 • Phân bổ chi phí chung
 • Sử dụng thông tin về chi phí và giá thành sản phẩm trong việc ra quyết định


 

Phần 5: Phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng và lợi nhuận

 • Khái niệm điểm hòa vốn
 • Phân tích chi phí sản lượng và lợi nhuận để hoạch định doanh thu, chi hí
 • Quyết định giá bán, sản lượng dựa vào mô hình phân tích điểm hòa vốn

Phần  6: Dự toán và kế hoạch ngân sách

 • Mục đích của lập dự toán ngân sách
 • Các bước lập dự toán ngân sách
 • Giới thiệu dự toán dòng tiền
 • Phân loại dự toán ngân sách

Phân loại giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị

 • Phân loại chi phí và hiểu được tác động của chi phí đến sản lượng
 • Hiểu được hệ thống chi phí và tính giá thành sản phẩm
 • Áp dụng vào thực tiễn hoạt động một số phương pháp phân bổ chi phí để tính giá thánh
 • Áp dụng phương pháp phân tích mối tương quan giữa Chi phí – Sản lượng và Lợi nhuận
 • Hiểu và tham gia thiết lập hệ thống dự toán ngân sách
 • Nhân viên, chuyên viên Kế toán 
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán trưởng
 • Bộ phận quản ly
 • Các doanh nghiệp thương mại, sản xuất